Dofinansowania UE

//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/01/POZIOM-KOLOR-RPOFLAGA-RPMAZOWSZEEFRR.jpg

Tytuł projektu: Wdrożenie projektu kompozytowej osłony balistycznej dla głowicy obserwacyjnej na podstawie zrealizowanych prac B+R

Cel i planowane efekty: Projekt jest wdrożeniem części wyników prac Badawczo Rozwojowych zrealizowanych wcześniej przez spółkę w zakresie komputerowego modelu do numerycznej symulacji, optymalizacji oraz projektowania innowacyjnych kompozytowych systemów ochrony balistycznej.

Dzięki wdrożeniu wyników prac B+R do działalności firmy czas odpowiedzi i całkowity czas przygotowania do produkcji seryjnej (włączając przygotowanie systemu prototypowego) ulegnie znacznemu zmniejszeniu, przez co należy zakładać wzrost popytu na systemy ochrony opracowywane z wykorzystaniem nowego procesu produkcyjnego o minimum 50% względem dotychczasowego (innowacja procesowa).

Jednocześnie zakupione maszyny pozwolą na automatyzację procesów, które dotychczas były czasochłonne (pomiary i quality assurance) a co za tym idzie zwiększy wydajność produkcyjną firmy.

Działanie RPO WM 3.3 Innowacje w MSP

Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-i647/21

Wartość projektu: 3 850 010,70 PLN

Wkład Funduszy UE: 1 722 247,00 PLN

Strona dedykowana: www.pancerz3d.eu

Nasz instagram: instagram.com/cft_precyzja

//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/01/POZIOM-KOLOR-RPOFLAGA-RPMAZOWSZEEFRR.jpg

Tytuł projektu: Opracowanie komputerowego modelu do numerycznej symulacji, optymalizacji oraz projektowania osłon balistycznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES)

Cel projektu i planowane efekty: Oczekiwanym wynikiem realizacji niniejszego projektu będzie optymalizacja procesu realizacji zlecenia (innowacja procesowa) a bezpośrednim wynikiem tej optymalizacji będzie przede wszystkim ograniczenie masy układu poprzez możliwość przeanalizowania znacznie większej ilości konfiguracji bez potrzeby ich
produkcji.

Bezpośrednim efektem ekonomicznym będzie docelowe zmniejszenie ilości i wartości magazynu materiałów potrzebnych na badania i przygotowywania próbek, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej szybkości reakcji.

Istota problemu badawczego jest możliwość wykorzystania oprogramowania do analiz MES w takim stopniu aby stworzyć komputerowy model obliczeniowy do symulacji balistycznej pozwalający ograniczyć potrzebę wykonywanych testów aby dowiedzieć się czy dana konstrukcja spełnia stawiane wymagania..

Działanie 1.2 RPO WM Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-a170/18 

Wartość projektu: 1 785 018,48 PLN

Wkład funduszy UE: 915 985,84 PLN

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Mazowsze Serce Polski
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Rozwój firmy CFT Precyzja poprzez zwiększenie eksportu.

 

Cel projektu i planowane efekty: Celem projektu jest promocja marki CFT Precyzja oraz internacjonalizacja produktów i usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rynkach europejskich i bliskowschodnich. Cel ten zostanie osiągnięty przez udział w imprezach wystawienniczych rekomendowanych przez firmę consultingową ,w roli wystawcy oraz towarzyszące im działania promocyjne i informacyjne.

Celem ogólnym jest zwiększenie konkurencyjności firmy przez zwiększenie eksportu, co jest zgodne z celem osi priorytetowej nr III w RPO WM. Cele szczegółowe to: - zwiększenie przychodów z eksportu - zmniejszenie zależności od rynku polskiego (dywersyfikacja) - promocja marki CFT Precyzja - lepsze poznanie i dostosowanie się do wymagań klientów zagranicznych - podpisanie nowych kontraktów handlowych - pozyskanie nowych rynków zagranicznych.

 

Działanie 3.2.2 RPO WM „Internacjonalizacja MŚP, modele biznesowe”

 

Numer projektu: RPMA.03.02.02-14-6203/16

 

 

Wartość projektu: 713 260,76 PLN

 

 

Wkład funduszy UE: 268 137,98 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Promocja firmy i oferty CFT Precyzjaa na rynkach zagranicznych.

 

Cel projektu i planowane efekty: Projekt promocyjny polegający przede wszystkim na udziale w targach z branży budowlanej, ma za zadanie wypromować markę produktową CFT Precyzja i produkty firmy (osłony balistyczne do budynków) na rynkach europejskich (Niemcy) jak i przede wszystkim na perspektywicznych rykach poza europejskich (Rosja, Azerbejdżan, ZEA) oraz pozostałych rynkach takich jak USA i Hong Kong.

Przedmiotowe działania będą prowadzić do celów opisanych szerzej w następnym punkcie i będą realizowane przez specjalistów z firmy CFT Precyzja w oparciu o działania przewidziane katalogiem kosztów kwalifikowalnych dla tego programu (szeroko pojęte koszty udziału w targach, misjach + koszty materiałów promocyjnych i tłumaczeń) oraz w oparciu o strategię umiędzynarodowienia firmy, która również zostanie opracowana w ramach tego programu i usługi szkoleniowe.

Wynikiem realizacji projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności marki CFT Precyzja na rynkach zagranicznych oraz wejście na rynki na których do tej pory nie działaliśmy z nowym produktem będącym wynikiem prac B+R. Prowadzić to będzie, do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży, zwiększenia rozpoznawalności i wartości marki.

Celem projektu jest promocja produktu oraz wizerunku firmy na rynkach zagranicznych a także uniezależnienie się od wahań popytu na rynku krajowym, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka spadku sprzedaży dzięki jej dywersyfikacji. Celem firmy jest również wzrost zysków oraz dalszy rozwój przez lepsze identyfikowanie potrzeb klientów i elastyczne reagowanie na nie oraz przez poszerzenie kontaktów handlowych

 

Działanie 3.3.3 PO IR „Go to Brand”

Numer projektu: POIR.03.03.03-14-0021/17

 

Wartość projektu: 870 281,60 PLN

 

Wkład funduszy UE: 766 500,00 PLN