Ogłoszenia

OGŁOSZENIE NR1

 

Uwaga, zgodnie z załączonym pismem zmieniono termin składania ofert!

 

 

Szanowni Państwo,

CFT Precyzja Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Budynek – budowa  wraz z przyłączami, infrastrukturą i wykończeniem użytkowym”

Oferta może zostać sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, powinna być opatrzona pieczątką firmową (jeżeli dotyczy), posiadać datę sporządzenia i podpis. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert cząstkowych i wariantowych.

Pełna dokumentacja budowlana, w tym projekt architektoniczny wraz z częścią opisową i rysunkową, projektem konstrukcyjnym, projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji elektrycznych, Projektem technologicznym, Badaniami geologicznymi i pozostałymi niezbędnymi dokumentami znajduje się w siedzibie Zamawiającego i jest do wglądu od poniedziałki do piątku, w godz. od 8 do 15 do upływu terminy składania ofert. po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Czosnowie ul. Polna 6 05-152 Czosnów, najpóźniej do godz. 15.00, 3 lipca 2017 r., dnia określonego jako termin składania ofert.  Ofertę można złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Dokumentacja rozszerzona udostępniona tylko w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 

 

 

OGŁOSZENIE NR2

//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2017/08/LOT-1.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2017/08/LOT-2.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2017/08/LOT-3.jpg

 

 

 

OGŁOSZENIE NR4

Czosnów, 9.08.2017 r.

Zamawiający:

CFT Precyzja Sp. z o.o.

Polna 6

05-152 Czosnów

NIP: 531 157 96 02

 

Zapytanie ofertowe nr CFT/322/MSPO-2017/ZAB

dotyczy wyłonienia wykonawcy zabudowy stoiska wystawienniczego na targach MSPO Kielce 2017

 

Wprowadzenie

Zamawiający CFT Precyzja Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPMA.03.02.02-14-6203/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, pod tytułem Rozwój firmy CFT Precyzja poprzez zwiększenie eksportu.

Zamawiający w drodze postępowania ofertowego zamierza wyłonić wykonawcę zabudowy stoiska wystawienniczego na targach MSPO Kielce, które odbędą się w dniach 5-8 września 2017.

 

1. Nazwa i adres oraz opis Zamawiającego

CFT Precyzja Sp. z o.o. założona w 2004 roku w Czosnowie k/Warszawy, jest wysokospecjalistycznym podmiotem opracowującym i wytwarzającym innowacyjne produkty o przeznaczeniu militarnym, obronnym i policyjnym, takie jak m.in. nowoczesne osłony balistyczne. Spółka specjalizuje się w rozwijaniu nowatorskich technologii, kompleksowych systemów i rozwiązań w obszarze ochrony środków transportu (pojazdów, statków powietrznych) oraz budynków i obiektów użyteczności publicznej, a wszelkie oferowane produkty posiadają certyfikacje krajowych i zagranicznych centrów badawczych jako spełniające polskie i międzynarodowe normy.

 

CFT Precyzja jest ponadto profesjonalnym centrum świadczącym usługi precyzyjnej obróbki metali o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

 

W ciągu ponad 13 lat swojej profesjonalnej działalności CFT Precyzja stała się docenianym, ważnym i wiarygodnym partnerem biznesowym podmiotów z przemysłu militarnego, wydobywczego, energetycznego, morskiego, przeładunkowego i wielu innych, a jakość jej produktów i usług zyskały uznanie na wielu kontynentach m.in. w Europie, Ameryce i Azji.

 

CFT Precyzja Sp. z o.o

Polna 6

05-152 Czosnów

NIP: 531 157 96 02

REGON: 015885834

 

Telefon:  +48 22 785-10-57

Strona www: www.cft-precyzja.pl

e-mail: sekretariat@cft-precyzja.pl

 

2. Postanowienia ogólne

 • Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i regulaminem konkursu RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16 w ramach Działania działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe RPO WM. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 • Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 21.08.2017. Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona na stronie oraz stronie firmy CFT Precyzja oraz przesłana wszystkim oferentom.
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

Kod przedmiotu zamówienia 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu finalnego projektu zabudowy stoiska na targi MSPO 2017, odbywających się w dniach 5.09.2017-8.09.2017 w Kielcach.

Powierzchnia stoiska CFT Precyzja (72m2 – 8 x 9). HALA G STOISKO 26 – Zakładowa 1, 25-672 Kielce

Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres:

 • Przygotowanie finalnego projektu stoiska bazując na załączonym drafcie projektu
 • Wykonanie zabudowy oraz mebli(podestów) zgodnie z projektami oraz wymogami organizatora targów MSPO 2017,
 • Oferta wykonania projektu oraz zabudowy powinna obejmować następujący zakres:

• Opracowanie finalnego projektu graficzno - architektonicznego stoiska wystawienniczo - promocyjnego o pow. 71 m2 (wym. 8x9 m) na podstawie dołączonego projektu bazowego. Zaprojektowanie nowoczesnego oświetlenia zabudowy  oraz propozycja malowania/oklejenia zabudowy za wyjątkiem ściany X której projekt grafiki jest dostępny w załączeniu oraz mebli(podestów). Projekt winien zawierać szczegółowy opis, wykaz materiałów niezbędnych do wykonania zabudowy stoiska, punkty oświetleniowe, przekrój podłużny i poprzeczny oraz niezbędne przekroje w miejscach charakterystycznych, projekt należy przedstawić w wersji papierowej i/lub elektronicznej w formacie PDF lub JPG.

 

Wykonanie zabudowy stolarskiej stoiska oraz podestów z płyty wiórowej i MDF na konstrukcji drewnianej, podesty ekspozycyjne wg projektu z podświetleniami i gniazdkami.

 

Wymagane wyposażenie stoiska na czas targów:
---------------------------

•    16 krzeseł w kolorze białym,

•    4 stoły,

•    3 stojaki na ulotki

•    2x TV 42”- 50” USB

•    1x TV 24” - 28” USB

•    Doposażenie zabudowy stoiska o inne niezbędne elementy, np. wieszak, kosz, regały, lodówka na zapleczu oraz czajnik elektryczny.

 

[UWAGA: przedmioty zamówienia wyróżnione powyżej pogrubionym drukiem (wyposażenie stoiska) mają zostać wynajęte Zamawiającemu na okres targów ale pozostają własnością Oferenta. Sama zabudowa stoiska natomiast przechodzi na własność Zamawiającego]

-----------------------------

 

•    Wykonanie i doposażenie zaplecza, drzwi płytowe.

•   Wyklejenie na zewnętrznych ścianach zabudowy stoiska grafik wielkoformatowych nadrukowanych na folii matowej samoprzylepnej, grafika wielkoformatowa

•    Zakup farby, malowanie wg określonej przez Zamawiającego kolorystyki.

•    Instalacje LED i gniazdek w podestach i zabudowie

•   Montaż w zabudowie ekranu 2x LCD 42”-50” USB  z instalacją przyłączy elektronicznych oraz 1 x 24x-28” USB przy podeście

•    Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego,

•    Montaż oraz Demontaż stoiska,

•  Przyjęcie odpowiedzialności za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do organizatora),

•   Poniesienie kosztów, które uwzględniają wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w okresie trwania targów a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie, ubezpieczenia, transportowe, a także inne związane  z kosztem wytworzenia,

•    Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i siebie, oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów,

 

Termin realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 08.09.2017r.

Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 04.09.2017r. do godziny 16:00,

Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości – do dnia 08.09.2017r. do godziny 22:00.

 

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

5. Kryteria oceny i składanie ofert

Kryteria formalne:

 • Oferta złożona w terminie przewidzianym w zapytaniu
 • Oferta podpisana i opieczętowana i przesłana e-mailem
 • Oferta jasno identyfikująca oferenta i czytelna
 • Oferta kompletna (tj. złożona na formularzu załączonym do zapytania wraz z wymaganymi załącznikami – projekt i wizualizacja stoiska w formacie PDF lub JPG)
 • Termin ważności oferty nie krótszy niż do 25.08.2017

Oferta niezawierająca ww. elementów bądź zawierająca harmonogram działań niespełniający wymogów przedstawionych w zapytaniu powyżej zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Pozostałe oferty będą podlegać ocenie merytorycznej wg punktacji wskazanej poniżej.

Kryteria dopuszczające:

 • Spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 4 niniejszego zapytania (na podstawie oświadczenia oferenta znajdującego się aa formularzu ofertowym)

Kryteria merytoryczne:

 • Cena netto 100%,

 

Punktacja – maksymalnie 100 punktów.

Dla kryterium ceny -  cena najniższa 100 punktów, każda oferta droższa otrzymuje o tyle procent mniej punktów o ile jest droższa od najtańszej złożonej oferty.

Pierwsza oferta otrzymuje max punktów w danej kategorii a kolejna proporcjonalnie mniej tj. oferta droższa o 10% od najtańszej otrzyma o 10% mniej punktów w tej kategorii itd.

 

Wymagane dokumenty

Oferta powinna zawierać, cenę netto i brutto za każdy osobno za wykonanie zabudowy i za wypożyczenia wyposażenia stoiska oraz łączną.

Złożona oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 25.08.2016.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania oraz załączenia projektu i wizualizacji stoiska w formatach PDF lub JPG.

 

Termin złożenia oferty:

Prosimy o odpowiedź do dnia 17.08.2019 poprzez przesłanie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres email: m.szpalerski@cft-precyzja.pl  oraz o przesłanie wersji papierowej tożsamej z wersją elektroniczną w celach archiwizacyjnych na adres spółki, tj.:

CFT Precyzja Sp. z o.o.

Polna 6,

05-152 Czosnów

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania e-maila z wersją elektroniczną oferty przez CFT Precyzja Sp. z o.o.

 

Uwaga: Za złożenie oferty uznaje się przesłanie e-maila ze skanem oferty. Złożenie wersji papierowej oferty bez przesłania jej e-mailem nie będzie traktowane, jako złożenie oferty.

Dokumentacja papierowa do celów archiwalnych nie musi wpłynąć w terminie w terminie składania oferty, jeżeli oferta została złożona drogą elektroniczną w tym terminie.

Wybór wykonawcy nastąpi w dniu 21.08.2017. Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie poinformowany o wynikach postępowania ofertowego, informacja zostanie też opublikowana na stronie www.cft-precyzja.pl

 

 Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przed-miotu umowy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe itp.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Pozostałe informacje

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej, stronie www.cft-precyzja.pl/ogloszenia , a także wysłano do trzech potencjalnych wykonawców.

Szacunkowa wartość  zamówienia szacowana jako łączna kwota kosztów tożsamych rodzajowo w całym projekcie wynosi 190 tys. PLN. W związku z powyższym do każdego z zamówień dotyczących zabudowy stoiska wystawienniczego stosowane jest procedura przewidziana zasadą konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Do zapytania załączono ramowy projekt i plan stoiska na targach oraz projekt grafiki, która ma znaleźć się na ścianie oznaczonej w ramowym projekcie jako X, a także wzór formularza ofertowego którego oferent jest zobowiązany użyć.

 

Osoba do kontaktu:

Maciej Szpalerski

m.szpalerski@cft-precyzja.pl

Telefon:  +48 515-173-092

Czosnów  21.08.2017

OGŁOSZENIE WYNIKU

 

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia  zapytania ofertowego na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targach MSPO 2017, 5-8 września, Kielce, w ramach projektu nr RPMA.03.02.02-14-6203/16 pod tytułem „ Rozwój firmy CFT Precyzja poprzez zwiększenie eksportu”  realizowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

PERFEKT ANNA RUDZKA

 

Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE NR5

Czosnów, 14.09.2017 r.

Zamawiający:

CFT Precyzja Sp. z o.o.

Polna 6

05-152 Czosnów

NIP: 531 157 96 02

 

Zapytanie ofertowe nr CFT/333/BAKU-2017/ZAB

dotyczy wyłonienia wykonawcy finalnego projektu zabudowy stoiska i wykonania zabudowy na targi WorldBuild BAKU 2017, odbywających się w dniach 18.10.2017-21.10.2017 w Baku w Azerbejdżanie.

Wprowadzenie

Zamawiający CFT Precyzja Sp. z o.o. realizuje projekt projektu promocyjny numer POIR.03.03.03-14-0021/17 w ramach działania 3.3.3 Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zamawiający w drodze postępowania ofertowego zamierza wyłonić wykonawcę zabudowy stoiska wystawienniczego na targach WorldBuild BAKU 2017, odbywających się w dniach 18.10.2017-21.10.2017 w Baku w Azerbejdżanie(Baku Expo Center 515 H. Aliyev ave., AZ1050, Baku, Azerbaijan)

1. Nazwa i adres oraz opis Zamawiającego

CFT Precyzja Sp. z o.o. założona w 2004 roku w Czosnowie k/Warszawy, jest wysokospecjalistycznym podmiotem opracowującym i wytwarzającym innowacyjne produkty o przeznaczeniu militarnym, obronnym i policyjnym, takie jak m.in. nowoczesne osłony balistyczne. Spółka specjalizuje się w rozwijaniu nowatorskich technologii, kompleksowych systemów i rozwiązań w obszarze ochrony środków transportu (pojazdów, statków powietrznych) oraz budynków i obiektów użyteczności publicznej, a wszelkie oferowane produkty posiadają certyfikacje krajowych i zagranicznych centrów badawczych jako spełniające polskie i międzynarodowe normy.

CFT Precyzja jest ponadto profesjonalnym centrum świadczącym usługi precyzyjnej obróbki metali o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

W ciągu ponad 13 lat swojej profesjonalnej działalności CFT Precyzja stała się docenianym, ważnym i wiarygodnym partnerem biznesowym podmiotów z przemysłu militarnego, wydobywczego, energetycznego, morskiego, przeładunkowego i wielu innych, a jakość jej produktów i usług zyskały uznanie na wielu kontynentach m.in. w Europie, Ameryce i Azji.

CFT Precyzja Sp. z o.o.

 1. Polna 6

05-152 Czosnów

NIP: 531 157 96 02

REGON: 015885834

Telefon:  +48 22 785-10-57

Strona www: www.cft-precyzja.pl

e-mail: sekretariat@cft-precyzja.pl

2. Postanowienia ogólne

 • Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i regulaminem konkursu nr 3 w ramach Działania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 • Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 22 września 2017. Informacja o dokonanym wyborze zostanie upubliczniona na stronie oraz stronie firmy CFT Precyzja oraz przesłana wszystkim oferentom.
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Kod przedmiotu zamówienia 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu finalnego projektu zabudowy stoiska na targi WorldBuild BAKU 2017, odbywających się w dniach 18.10.2017-21.10.2017 w Baku w Azerbejdżanie(Baku Expo Center 515 H. Aliyev ave., AZ1050, Baku, Azerbaijan)

Powierzchnia stoiska CFT Precyzja (24m2 – 6m x 4m). (POWIERZCHNIA B1206 na mapie)

Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres:

•    Przygotowanie finalnego projektu stoiska bazując na załączonym drafcie projektu

•    Oferta wykonania projektu oraz zabudowy powinna obejmować następujący zakres:

•    opracowanie finalnego projektu graficzno - architektonicznego stoiska wystawienniczo - promocyjnego o pow. 24 m2 (wym. 6x4 m) na podstawie dołączonego projektu bazowego. Zaprojektowanie nowoczesnego oświetlenia zabudowy  oraz propozycja malowania/oklejenia zabudowy za wyjątkiem ścian nr 1, 2, 3 wyszczególnionych w projekcie bazowym, które należy okleić wydrukiem wielkoformatowym zgodnie z plikami w załączeniu(oklejenie całych powierzchni ścian, pliki graficzne mogą ulec delikatnym zmianom, za zgodą wykonawcy). Projekt winien zawierać szczegółowy opis, wykaz materiałów niezbędnych do wykonania zabudowy stoiska, punkty oświetleniowe, przekrój podłużny i poprzeczny oraz niezbędne przekroje w miejscach charakterystycznych, projekt należy przedstawić w wersji papierowej i/lub elektronicznej w formacie PDF lub JPG

Wyposażenie stoiska na czas targów:

---------------------------

•    11 krzeseł w kolorze białym,

•    3 stoły,

•    3 stojaki na ulotki

•    2x TV 55”- USB

•    Doposażenie zabudowy stoiska o inne niezbędne elementy, np. wieszak, kosz, regały, lodówka na zapleczu oraz czajnik elektryczny.

[UWAGA: przedmioty zamówienia wyróżnione powyżej pogrubionym drukiem (wyposażenie stoiska) mają zostać wynajęte Zamawiającemu na okres targów, ale pozostają własnością Oferenta.]

-----------------------------

•    Wykonanie i doposażenie zaplecza, drzwi płytowe.

•    Wyklejenie całych powierzchni na zewnętrznych ścianach nr1 , nr2, nr3 zabudowy stoiska grafik wielkoformatowych nadrukowanych na folii matowej samoprzylepnej, grafika wielkoformatowa wg załączonego projektu(pliki graficzne mogą ulec delikatnym zmianom, za zgodą wykonawcy)

•    Zakup farby, malowanie wg określonej przez Zamawiającego kolorystyki.

•    Instalacje świetlne i gniazdek

•    Montaż w zabudowie ekranu 2x LCD 55” USB  z instalacją przyłączy elektronicznych

•    Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego,

•    Montaż oraz Demontaż stoiska,

•    Przyjęcie odpowiedzialności za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do organizatora),

•    Poniesienie kosztów, które uwzględniają wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w okresie trwania targów a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie, ubezpieczenia, transportowe, a także inne związane z kosztem wytworzenia,

•    Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i siebie, oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów,

Termin realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 22.10.2017 r.

Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 17.10.2017r. do godziny 16:00,

Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości – do dnia 22.10.2017r. do godziny 22:00.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. Kryteria oceny i składanie ofert

Kryteria formalne:

 • Oferta złożona w terminie przewidzianym w zapytaniu
 • Oferta podpisana i opieczętowana i przesłana e-mailem
 • Oferta jasno identyfikująca oferenta i czytelna
 • Oferta kompletna (tj. złożona na formularzu załączonym do zapytania wraz z wymaganymi załącznikami – projekt zawierający szczegółowy opis, wykaz materiałów niezbędnych do wykonania zabudowy stoiska, punkty oświetleniowe, przekrój podłużny i poprzeczny oraz niezbędne przekroje w miejscach charakterystycznych i wizualizacja stoiska w formacie PDF lub JPG)
 • Termin ważności oferty nie krótszy niż do 30 września 2017

Oferta niezawierająca ww. elementów zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. Pozostałe oferty będą podlegać ocenie merytorycznej wg punktacji wskazanej poniżej.

Kryteria dopuszczające:

 • Spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 4 niniejszego zapytania (na podstawie oświadczenia oferenta znajdującego się aa formularzu ofertowym)

Kryteria merytoryczne:

 • Cena netto 100%,

 

Punktacja – maksymalnie 100 punktów.

Dla kryterium ceny -  cena najniższa 100 punktów, każda oferta droższa otrzymuje o tyle procent mniej punktów o ile jest droższa od najtańszej złożonej oferty.

Pierwsza oferta otrzymuje max punktów w danej kategorii a kolejna proporcjonalnie mniej tj. oferta droższa o 10% od najtańszej otrzyma o 10% mniej punktów w tej kategorii itd.

Wymagane dokumenty

Oferta powinna zawierać, cenę netto i brutto za każdy osobno za wykonanie zabudowy i za wypożyczenia wyposażenia stoiska oraz łączną.

Złożona oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 30 września 2017

Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania oraz załączenia projektu i wizualizacji stoiska w formatach PDF lub JPG. 

Termin złożenia oferty:

 

Prosimy o odpowiedź do dnia 21 września 2017 poprzez przesłanie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres email: m.szpalerski@cft-precyzja.pl  oraz o przesłanie wersji papierowej tożsamej z wersją elektroniczną w celach archiwizacyjnych na adres spółki, tj.:

CFT Precyzja Sp. z o.o.

 1. Polna 6

05-152 Czosnów

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę otrzymania e-maila z wersją elektroniczną oferty przez CFT Precyzja Sp. z o.o.

Uwaga: Za złożenie oferty uznaje się przesłanie e-maila ze skanem oferty. Złożenie wersji papierowej oferty bez przesłania jej e-mailem nie będzie traktowane, jako złożenie oferty.

Dokumentacja papierowa do celów archiwalnych nie musi wpłynąć w terminie w terminie składania oferty, jeżeli oferta została złożona drogą elektroniczną w tym terminie.

Wybór wykonawcy nastąpi w dniu 22 września 2017. Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie poinformowany o wynikach postępowania ofertowego, informacja zostanie też opublikowana na stronie www.cft-precyzja.pl oraz na stronie http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

 

 

 

 

 

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przed-miotu umowy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe itp.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu lub terminu realizacji umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Pozostałe informacje

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie internetowej, stronie www.cft-precyzja.pl, oraz http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 a także wysłano do trzech potencjalnych wykonawców.

Szacunkowa wartość  zamówienia szacowana jako łączna kwota kosztów tożsamych rodzajowo w całym projekcie przekracza 50 tys. PLN. W związku z powyższym do każdego z zamówień dotyczących zabudowy stoiska wystawienniczego stosowane jest procedura przewidziana zasadą konkurencyjności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Do zapytania załączono ramowy projekt i plan stoiska na targach oraz wzory wydruków wielkoformatowych a także wzór formularza ofertowego którego oferent jest zobowiązany użyć.

Pliki graficzne dostępne do ściągnięcia na stronie www.cft-precyzja.pl/ogloszenia w ogłoszeniu nr 5.

Osoba do kontaktu:

Maciej Szpalerski

m.szpalerski@cft-precyzja.pl

Telefon:  +48 515-173-092

 

Czosnów  22.09.2017

OGŁOSZENIE WYNIKU

 

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozstrzygnięcia  zapytania ofertowego na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targach WorldBuild Baku 2017, 18-21.10.2017,Baku Azerbejdżan, w ramach projektu promocyjnego numer POIR.03.03.03-14-0021/17 w ramach działania 3.3.3 Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

PERFEKT ANNA RUDZKA

 

Gratulujemy!

OGŁOSZENIE NR6

Zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2018 r. nr CFT/322/MSPO-REKL

W związku realizacją przez CFT Precyzja Sp. z o.o. projektu w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe - rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, projektu „Rozwój firmy CFT Precyzja poprzez zwiększenie eksportu” o numerze nr RPMA.03.02.02-14-6203/16, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:
1. Materiały promocyjno-informacyjne do dystrybucji podczas imprezy targowej
Obejmujące:
a) Pendrive o pojemności 8 GB – 100 sztuk
Dodatkowe wymagania – kolorystyka: niebieski z tworzywa z metalową osłonką, możliwość naniesienia dowolną techniką logotypów Zamawiającego i funduszy UE (logotypy w załączeniu).
Cena musi dotyczyć całości tj. 100 sztuk pendrive z naniesionymi logotypami.

b) Długopis metalowy – 1000 sztuk
Dodatkowe wymagania – kolorystyka – niebieski + chromowane elementy dekoracyjne, możliwość naniesienia dowolną techniką logotypów Zamawiającego i funduszy UE (logotypy w załączeniu).
Cena musi dotyczyć całości tj. 1000 sztuk długopisów z naniesionymi logotypami

c) Torba papierowa laminowana – 300 sztuk
Dodatkowe wymagania: kolor tła biały mat, rozmiar 24x9x32, uchwyt – sznureczki, gramatura papieru nie mniej niż 150g/m2. Nadrukowane logotypy Zamawiającego o funduszy UE (w załączeniu).
Cena musi dotyczyć całości tj. 300 sztuk toreb z naniesionymi logotypami.

d) Kubki termiczne z nadrukiem metalowe – 100 sztuk
Dodatkowe wymagania: kolor metal + czarny połysk, możliwość naniesienia dowolną techniką logotypów Zamawiającego i funduszy UE (logotypy w załączeniu), pojemność nie mniej niż 300 ml.
Cena musi dotyczyć całości tj. 100 sztuk kubków z naniesionymi logotypami.

e) Komplet piśmienniczy (długopis + pióro kulkowe w etui) – 40 sztuk
Dodatkowe wymagania: komplet w kolorze czarnym składający się z długopisu i pióra kulkowego ze złotymi wstawkami. Wymagane jest naniesienie dowolną techniką logotypów Zamawiającego i funduszy UE (logotypy w załączeniu) na długopis i pióro i/lub etui.
Zestaw długopis i pióro powinny znajdować się w etui w kolorze czarnym.
Cena musi dotyczyć całości tj. 40 sztuk kompletów obejmujących, pióro, długopis i etui każdy.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Kryteria oceny i składanie ofert
Kryteria formalne:
• Oferta złożona w terminie przewidzianym w zapytaniu
• Oferta podpisana i opieczętowana
• Oferta jasno identyfikująca oferenta i czytelna
• Oferta kompletna złożona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
• Oferta tożsama z opisem zamówienia umieszczonym w punkcie 1
Oferty niespełniające powyższych kryteriów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, pozostałe oferty będą podlegać ocenie wg kryteriów opisanych poniżej.

Kryteria dopuszczające:
• Spełnienie wymogów o których mowa w pkt 2 niniejszego zapytania (na podstawie oświadczenia Oferenta)

Kryteria merytoryczne:
• Cena netto 100%.
Sposób przyznawania punktów – najtańsza oferta w każdym z elementów zamówienia otrzymuje 100 pkt a kolejna oferta otrzymuje o tyle mniej punktów o ile jest droższa od najtańszej. Oferta droższa o 100% lub więcej od najtańszej otrzyma 0 pkt. Przykład: Najtańsza oferta 100PLN = 100 pkt. Kolejna oferta 150 PLN = 50 pkt, trzecia oferta 200 PLN = 0 pkt. Oferta droższa o ponad 100% od najtańszej otrzyma 0 pkt.
Łącznie zostanie przyznanych 500 punktów. Punkty przyznane podczas oceny różnych elementów nie sumują się.
Wybrana zostanie oferta która zdobyła największą ilość punktów podczas oceny każdego z elementów zamówienia. Punkty będą zaokrąglane zgodnie z zasadami matematyki do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku gdy dwie oferty zdobędą identyczną ilość punktów, wybrana zostanie oferta, która została złożona wcześniej.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. dopuszczalne jest złożenie oferty na jeden lub więcej elementów zamówienia opisanych w punkcie 1 litery od a do e niniejszego zapytania.
Każdy z elementów jest oceniany osobno co oznacza, że za każdy przyznawanych jest 100 punktów i w stosunku do każdego może zostać wybrany osobny zwycięzca tzn. w postępowaniu może być do 5 zwycięzców.
Pouczenie dotyczące logotypów UE:
Na zamawianych przedmiotach muszą znaleźć się czytelne i widoczne logotypy UE.
Zamawiający nie narzuca rodzaju oferowanego produktu np. konkretnego typu pendrive – w gestii Oferenta pozostaje zaoferowanie takiego produktu na którym można umieścić logotypy zarówno zamawiającego jak i UE.
W przypadku stosunkowo dużych elementów – np. torby – na elemencie powinien się znaleźć pełen logotyp składający się z loga Fundusze Europejskie, loga Mazowsze i flagi i loga UE w wersji poziomej.
W przypadku mniejszych elementów można zastosować oznaczenie przeznaczone dla małych obiektów widoczne na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-r/#w-jaki-sposob-mozesz-oznaczyc-male-przedmioty-promocyjne
Pełen zestaw logotypów UE w różnych formatach jest do pobrania na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/g2/oryginal/2017_05/logotypy-i-zestawienia-efrr-.rar

Cena netto musi zawierać naniesienie logotypów Zamawiającego i funduszy UE na zamawiane produkty.

Termin składania ofert:

Prosimy o odpowiedź do dnia 22.08.2018 włącznie, poprzez przesłanie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres email: m.szpalerski@cft-precyzja.pl oraz o przesłanie wersji papierowej tożsamej z wersją elektroniczną w celach archiwizacyjnych na adres spółki, lub przez złożenie wersji papierowej w siedzibie spółki pod adresem:
CFT Precyzja Sp. z o.o.
05-152 Czosnów
Ul. Polna 6
Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania oferty w wersji elektronicznej przez CFT Precyzja Sp. z o.o.
Wybór wykonawcy zostanie dokonany dnia 23.08.2018. Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie poinformowany o wynikach postępowania ofertowego.

Inne istotne informacje dotyczące postępowania:
• Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku. Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
• Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia to „22462000-6 Materiały reklamowe”
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn.
• Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
• Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
• Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
• Wymagany termin ważności oferty – co najmniej do 30.08.2018. Wymagane jest aby przez okres ważności oferty cena nie ulegała zmianie i była zgodna z ceną przedstawioną w ofercie.
• Wymagany termin dostawy materiałów reklamowych do siedziby firmy CFT Precyzja Sp. z o.o.:
do 3.09.2018
• Niniejsze zapytanie umieszczono na stronie zamawiającego www.cft-precyzja.pl , oraz wysłano do trzech potencjalnych oferentów.
• Więcej informacji o profilu działalności firmy CFT Precyzja Sp. z o.o. można uzyskać na stronie www.cft-precyzja.pl
Warunki zmiany umowy:
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia czynników zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego, takich jak: siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe itd.

Osoba do kontaktu
Maciej Szpalerski
m.szpalerski@cft-precyzja.pl
Telefon: +48 515173092
Wszelkie zapytania w spawie niniejszego postępowania prosimy kierować na powyższy adres e-mail.

Dane zamawiającego:
`
CFT Precyzja Sp. z o.o.
05-152 Czosnów
Ul. Polna 6
NIP: 531 157 96 02
www.cft-precyzja.pl

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informujemy, zwycięskie oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2018 r. nr CFT/322/MSPO-REKL to:

 

Kategoria zakupuZwycięzca
Pendrive o pojemności 8 GB – 100 sztukPositive Gifts Daria Goździńska
Długopis metalowy – 1000 sztukVBS Product Anna Żuchowska
Torba papierowa laminowana – 300 sztukVBS Product Anna Żuchowska
Kubki termiczne z nadrukiem metalowe – 100 sztukPrintmar Mariusz Mosakowski
Komplet piśmienniczy (długopis + pióro kulkowe w etui) – 40 sztukVBS Product Anna Żuchowska

 

Przypominamy, że każda z kategorii była oceniana osobno dlatego w postępowaniu jest więcej niż jeden zwycięzca.

Dziękujemy za udział w konkursie.

OGŁOSZENIE NR7

 

Zapytanie ofertowe z dnia 15.08.2018 r. nr CFT/322/MSPO-2018/ZAB

W związku realizacją przez CFT Precyzja Sp. z o.o. projektu w ramach działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe - rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, projektu „Rozwój firmy CFT Precyzja poprzez zwiększenie eksportu” o numerze nr RPMA.03.02.02-14-6203/16, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na:

 1. Wykonawcę zabudowy stoiska wystawienniczego na targach MSPO Kielce 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu finalnego projektu zabudowy stoiska na targi MSPO 2018, odbywające się w dniach 4.09.2018-7.09.2018 w Kielcach

Powierzchnia stoiska CFT Precyzja (64m2 – 8 x 8).

Oferta wykonania zabudowy i obsługi stoiska powinna obejmować następujący zakres:

 • Przygotowanie finalnego projektu stoiska bazując na załączonym drafcie projektu
 • Wykonanie zgodnie z projektami oraz wymogami organizatora targów MSPO 2018:

-zabudowy

-mebli(stojaków)

-podłogi (biały połysk)

 

 

Projekt

Oferta wykonania projektu oraz zabudowy powinna obejmować następujący zakres:

 

Opracowanie finalnego projektu graficzno-architektonicznego stoiska wystawienniczo - promocyjnego o pow. 64 m2 (wym. 8x8 m) na podstawie dołączonego projektu bazowego.

Zaprojektowanie nowoczesnego oświetlenia zabudowy  oraz propozycja malowania/oklejenia zabudowy za wyjątkiem ścian czerwonych których projekt grafiki przygotowany zostanie przez zamawiającego oraz mebli (stojaków).

 

Projekt winien zawierać szczegółowy opis, wykaz materiałów niezbędnych do wykonania zabudowy stoiska, punkty oświetleniowe, przekrój podłużny i poprzeczny oraz niezbędne przekroje w miejscach charakterystycznych, projekt należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie PDF lub JPG

 

Wykonanie:

 

- Zabudowy stolarskiej stoiska z płyty wiórowej i MDF na konstrukcji drewnianej

- Podłogi w kolorze biały połysk na całej powierzchni stoiska z wyjątkiem pomieszczenia gospodarczego

- Stojaków ekspozycyjnych w ilościach:

1x stojak potrójny

3x stojak podwójny

z przeźroczystego PLEXI o grubości 10mm wg projektów bądź podobnego przeźroczystego materiału.

(stojak podwójny powinien charakteryzować się nośnością do 30kg, natomiast potrójny do 50kg)

 

Wyposażenie stoiska na czas targów:

---------------------------

 • 16 krzeseł w kolorze białym,
 • 4 stoły,
 • 2x TV 42”- 50” USB
 • Doposażenie zabudowy stoiska o inne niezbędne elementy tj.  wieszak, kosz, regały, lodówka na zapleczu.

 

[UWAGA: przedmioty zamówienia wyróżnione powyżej pogrubionym drukiem (wyposażenie stoiska) mają zostać wynajęte Zamawiającemu na okres targów ale pozostają własnością Oferenta. Sama zabudowa stoiska natomiast przechodzi na własność Zamawiającego]

-----------------------------

 

 • Wykonanie i doposażenie zaplecza, drzwi płytowe.
 • Wyklejenie na zewnętrznych ścianach zabudowy stoiska grafik wielkoformatowych nadrukowanych na folii matowej samoprzylepnej, grafika wielkoformatowa
 • Zakup farby, malowanie wg określonej przez Zamawiającego kolorystyki.
 • Montaż w zabudowie ekranu 2x LCD 42”-50” USB  z instalacją przyłączy elektronicznych
 • Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego,
 • Montaż oraz Demontaż stoiska,
 • Przyjęcie odpowiedzialności za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do organizatora),
 • Poniesienie kosztów, które uwzględniają wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w okresie trwania targów, a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie, ubezpieczenia, transportowe, a także inne związane z kosztem wytworzenia,
 • Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i siebie, oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów,

 

Termin realizacji zamówienia :

 

Planowany okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 08.09.2018r.

Dostarczenie 4 stojaków do siedziby firmy CFT Precyzja, ul. Polna 6, 05-152 Czosnów do dnia 27.08.2018

Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 03.09.2018r. do godziny 16:00,

Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości – do dnia 08.09.2018r. do godziny 22:00.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Kryteria oceny i składanie ofert

Kryteria formalne:

 • Oferta złożona w terminie przewidzianym w zapytaniu
 • Oferta podpisana i opieczętowana
 • Oferta jasno identyfikująca oferenta i czytelna
 • Oferta kompletna złożona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
 • Oferta tożsama z opisem zamówienia umieszczonym w punkcie 1

Oferty niespełniające powyższych kryteriów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, pozostałe oferty będą podlegać ocenie wg kryteriów opisanych poniżej.

 

Kryteria dopuszczające:

 • Spełnienie wymogów o których mowa w pkt 2 niniejszego zapytania (na podstawie oświadczenia Oferenta)

 

Kryteria merytoryczne:

 • Cena netto 100%.

Sposób przyznawania punktów – najtańsza oferta w każdym z elementów zamówienia otrzymuje 100 pkt a kolejna oferta otrzymuje o tyle mniej punktów o ile jest droższa od najtańszej. Oferta droższa o 100% lub więcej od najtańszej otrzyma 0 pkt. Przykład: Najtańsza oferta 100PLN = 100 pkt. Kolejna oferta 150 PLN = 50 pkt, trzecia oferta 200 PLN = 0 pkt. Oferta droższa o ponad 100% od najtańszej otrzyma 0 pkt.

Punkty będą zaokrąglane zgodnie z zasadami matematyki do drugiego miejsca po przecinku.

W przypadku gdy dwie oferty zdobędą identyczną ilość punktów, wybrana zostanie oferta, która została złożona wcześniej.

 

Wymagane dokumenty

Oferta powinna zawierać, cenę netto i brutto za każdy osobno za wykonanie zabudowy i za wypożyczenie wyposażenia stoiska oraz cenę łączną. Cena musi być wyrażona w PLN

Złożona oferta powinna być ważna nie krócej niż do dnia 30.08.2018.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego zapytania oraz załączenia projektu i wizualizacji stoiska w formatach PDF lub JPG.

 

Termin składania ofert:

 

Prosimy o odpowiedź do dnia 23.08.2018 włącznie, poprzez przesłanie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres email: m.szpalerski@cft-precyzja.pl  oraz o przesłanie wersji papierowej tożsamej z wersją elektroniczną w celach archiwizacyjnych na adres spółki, lub przez złożenie wersji papierowej w siedzibie spółki pod adresem:

CFT Precyzja Sp. z o.o.

05-152 Czosnów

Ul. Polna 6

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania oferty w wersji elektronicznej przez CFT Precyzja Sp. z o.o.

Wybór wykonawcy zostanie dokonany dnia 24.08.2018. Każdy z oferentów zostanie niezwłocznie poinformowany o wynikach postępowania ofertowego.

Inne istotne informacje dotyczące postępowania:

 • Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia to „79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw”
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyn.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania częściowych ani wariantowych.
 • Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 • Wymagany termin ważności oferty – co najmniej do 30.08.2018. Wymagane jest aby przez okres ważności oferty cena nie ulegała zmianie i była zgodna z ceną przedstawioną w ofercie.
 • Lokalizacja stoiska: HALA F STOISKO 36 – Zakładowa 1, 25-672 Kielce
 • Niniejsze zapytanie umieszczono na stronie zamawiającego www.cft-precyzja.pl , w Bazie Konkurencyjności oraz wysłano e-mailami do trzech potencjalnych oferentów.
 • Więcej informacji o profilu działalności firmy CFT Precyzja Sp. z o.o. można uzyskać na stronie www.cft-precyzja.pl

Warunki zmiany umowy:

 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą wybranym w wyniku niniejszego postępowania w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia czynników zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego, takich jak: siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe itd.

 

Osoba do kontaktu

Maciej Szpalerski

m.szpalerski@cft-precyzja.pl

Telefon: +48 515173092

Wszelkie zapytania w spawie niniejszego postępowania prosimy kierować na powyższy adres e-mail.

 

 

Dane zamawiającego:

`                                                                           

CFT Precyzja Sp. z o.o.

05-152 Czosnów

Ul. Polna 6

NIP: 531 157 96 02

www.cft-precyzja.pl

Szanowni Państwo w postępowaniu nr CFT/322/MSPO-2018/ZAB wybrana została oferta firmy PERFEKT Anna Rudzka, ul. Bitwy Białostockiej 9, 15-102 Białystok.

Wartość oferty: 40 000 PLN netto. Oferta wpłynęła: 22.08.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE NR8

//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zapytanie-ofertowe-CFT-1.2-Amunicja-1.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zapytanie-ofertowe-CFT-1.2-Amunicja-2.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zapytanie-ofertowe-CFT-1.2-Amunicja-3.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zapytanie-ofertowe-CFT-1.2-Amunicja-4.jpg

Wyniki postępowania:

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie nr CFT/12/2019/AMMO nie wpłynęła żadna oferta

 

 

 

OGŁOSZENIE NR9

//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zapytanie-ofertowe-CFT-1.2-Kompozyty-i-kleje-1.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zapytanie-ofertowe-CFT-1.2-Kompozyty-i-kleje-2.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zapytanie-ofertowe-CFT-1.2-Kompozyty-i-kleje-3.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zapytanie-ofertowe-CFT-1.2-Kompozyty-i-kleje-4.jpg
//cft-precyzja.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zapytanie-ofertowe-CFT-1.2-Kompozyty-i-kleje-5.jpg

Wyniki postępowania:

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie nr CFT/12/2019/KOMP-KLE nie wpłynęła żadna oferta